دسته: صوت

هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد ….

” هر کس کار شایسته‌اى انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حیاتى پاک زنده مى داریم; و پاداش آنها را به بهترین اعمالى که انجام مى دادند، خواهیم داد “ 📌 سوره نحل | آیه ۹۷ | ترجمه آیت الله مکارم شیرازی

حق مستمند را بپرداز

سوره مبارکه اسرا | آیه 26 | ترجمه آیت الله مکارم شیرازی " و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن "