بایگانی برچسب ها: نور باران

نور باران

استفاده از طرح درس های قرآنی با تمرکز بر سوره ها و آیات متناسب با مخاطبین و وضعیت مناطق حاشیه نشین، از مهم ترین محتواهای آموزشی جهت تعیین و تقویت نظام ارزشی کودک و نوجوان در مناطق حاشیه نشین، تقویت کننده صفات احتماعی می باشد. با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع و اثرات […]