دسته: مدیریت و راهبری

فرم شناسایی و ارزیابی مناطق محروم

این فرم، جهت بررسی مناطق محروم و برنامه ریزی بلند مدت برای این مناطق توسط گروه های جهادی، طراحی و قابل استفاده می باشد. با بررسی چندین فرم شناسایی منطقه که از سوی سازمان‌های پشتیبان و نیز گروه‌های جهادی ارائه شده بود، و با در نظر گرفتن شاخصه‌های اصلی سنجش ظرفیت‌های منطقه‌ای منطبق با تحلیل […]

نشان؛ راهنمای نقش آفرینی تخصصی جهادگران با رویکرد مسئله محوری

مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهای کتابچه نشان را برای پیشبرد رویکرد مسئله محوری در گروه های جهادی منتشر کرد. دانلود کتاب

نگاشتی بر مفهوم مدیریت جهادی

این جزوه محصول تفکر در عرصه مدیریت مبتنی بر اندیشه اسلامی و جهادی است. مدیریت جهادی، الگویی از مدیریت اسلامی است که بر اساس آن، مدیر در عرصه کار حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد و تلاش را همانند عرصه جهاد و دفاع تلقی کرده و با رویکرد تکلیف محوری و با نیت […]