چهارمین جشنواره جهادگران حوزوی

سلام
مهلت ارسال آثار به اتمام رسید.

جشنواره در مرحله بررسی آثار میباشد.

با تشکر